Conditions contractuelles OENOTOURISME

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades), l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CELLERS AVGVSTVS FORVM, SA, Carretera de Sant Vicenç, s / n, 43700, el Vendrell, Tarragona amb CIF: A58542747, amb la finalitat d’una relació comercial. En compliment amb la normativa vigent, s’informa que les dades seran conservades mentre duri la relació comercial a excepció de poder conservar-los més temps per exercir accions legals. Per donar-se de baixa, enviï un mail amb la paraula BAIXA a l’adreça de correu avgvstvs@avgvstvsforvm.com. Per a més informació, podeu consultar la nostra política en matèria de protecció de dades en Legal i Protecció de dades a la nostra web www.avgvstvsforvm.com.

ORGANITZACIÓ: L’organització tècnica d’aquestes activitats ofertes a la Web www.visitaugustusforum.com ha estat realitzada per CELLERS AVGVSTVS FORVM S.A., CIF A-58542747, amb domicili social en CARRETERA DE SANT VICENÇ S/N – EL VENDRELL – TARRAGONA , així mateix aquest portal Web, juntament amb www.avgvstvsforvm.com són propietat i estan registrats per CELLERS AVGVSTVS FORVM S. A.

PREUS: Els preus d’aquests programes són totals (amb l’IVA inclòs).Tots els preus publicats són venda al públic, excepte error tipogràfic, i subjectes a disponibilitat de capacitat. Tots els preus podran ser modificats per l’organització, sempre que no estigui emesa la confirmació.

ALTERACIONS: L’organització es reserva el dret de poder modificar l’ordre i els horaris d’execució de les activitats. En el cas que per causes no imputables a l’organització, existís la impossibilitat de prestar algun dels serveis en les condicions concertades, l’organització proposarà al client la substitució d’aquests per uns altres de similars característiques o superiors, sense que suposi augment de preu per al client.

RESPONSABILITATS: L’organització vetllarà en tot moment pel bon compliment de tots els serveis contractats. No obstant això, no pot responsabilitzar-se per quedar fora de la seva activitat i de les previsions que li són exigibles – de les deficiències, incompliment i infraccions respecte a les responsabilitats directament imputables a les empreses proveïdores d’aquests serveis o transportistes, hoteleres i similars prestadores de serveis, o professionals contractats; així com igualment, dels robatoris, danys o accidents no assegurats que poguessin produir-se tant en les persones com en els objectes propietat dels clients. L’ORGANITZACIÓ no es fa responsable d’incompliment d’activitats per motius meteorològics o per incompliment de l’horari.

DESESTIMENTS: A tot moment el client pot desistir dels serveis sol•licitats o contractats tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, tant si es tracta del preu total, com el dipòsit, però haurà d’indemnitzar a l’organització pels següents conceptes: despeses de gestió i despeses d’anul•lació (si els hi hagués). La no presentació implicarà la perduda total de l’import pagat. L’ORGANITZACIÓ es reserva el dret de variar i anul•lar la visita, sempre que la fulla de confirmacions no estigues signada i recepcionada per l’Organització. (veure apartat contractació).

ACCEPTACIÓ: El fet de prendre part en qualsevol d’aquestes activitats proposades pel Celler, suposa la total acceptació per part del client de totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.

VIGÈNCIA: Aquest programa té validesa fins el 31/12/2020.

CONTRACTACIÓ: En cas d’acceptació d’alguna de les nostres ofertes, (que no sigui pel mètode online), hauran d’enviar un email a enoturismo@avgvstvsforvm.com indicant, data, nº d’assistents, i tipus de visita, i esperar confirmació per part de l’organització. En cas que la seva petició sigui confirmada, se’ls enviarà un correu adjuntant itineraris i horaris de la seva visita, i hauran d’ingressar un 50% del total de la visita, en concepte de reserva, i la resta 36 hores abans de la data de sortida. En cas d’anul•lació o desestiment, serà retornada la totalitat de la reserva, si aquesta es notifica per escrit 48 hores abans de la data de realització de la visita, en cas d’anul•lació amb menys de 48 hores d’antelació a la data de sortida, NO serà retornada la reserva, sent justificada com a indemnització a l’organitzador. BANC SABADELL. Nº DE COMPTE: IBAN del Banc Sabadell: ES62 0081 1924 2500 0104 5908 Swift del Banc SABADELL: BSAB ESBB. Es prega facin arribar còpia de la transferència i de l’email de confirmació signat i marcant l’opció del menú en cas que ho contempli o per email a: enoturismo@avgvstvsforvm.com

CONFIRMACIONS: En l’email de confirmació, es detallaran horaris, punts de trobada, serveis inclosos i no inclosos, condicions i en cas que es contempli una “degustació” durant la jornada. Preguem es posin en contacte urgentment amb l’organització i notifiquin per escrit a l’email enoturismo@avgvstvsforvm.com, en el cas que algun dels assistents sigui al•lèrgic a algun dels productes contemplats en aquesta degustació o pateixi alguna malaltia que considerin hagi de saber l’organització.

Le POS virtuel de la banque intègre la fonctionnalité de commerce électronique sécurisé (CES), sous les protocoles internationaux VISA Secure et Mastercard Identity Check, basée sur la technologie 3D Secure, lors du processus d’authentification de l’acheteur en tant que titulaire légitime de la carte afin de fournir au processus d’achat une sécurité et une protection élevées dans les paiements.
L’établissement s’engage à respecter l’obligation d’informer les utilisateurs de la carte que lors de l’opération de paiement électronique, il collectera les informations de connexion et d’adresse IP, les informations sur l’appareil, l’adresse e-mail, les données mobiles du téléphone, les données de navigation et les données de transaction, ainsi que d’autres données accessibles sous la connexion en ligne et le canal requis par les protocoles de sécurité susmentionnés; tout cela afin de détecter et prévenir les opérations de non-paiement autorisées ou frauduleuses.